Peräkärry ehdot

1. Peräkärryn käyttö

1. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan peräkärryä kuten huolellinen henkilö huolehtii omastaan. Vuokraajan tulee noudattaa ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
2. Peräkärryä saa kuljettaa ainoastaan vuokraaja, peräkärryn saa luovuttaa toiselle tai toisen kuljetettavaksi ainoastaan, jos vuokrasopimukseen on merkitty erikseen lupa kyseiselle henkilölle.
3. Peräkärryä ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin. Peräkärryä ei saa käyttää ajo-opetukseen ilman erillistä sopimusta.
4. Peräkärry ja sen lisävarusteet tulee lukita asianmukaisesti pysäköitäessä.
5. TahkoRentin luovuttaessa peräkärryn vuokraajalle tulee kummankin osapuolen tarkastaa peräkärryn ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien epäselvyyksien ehkäisemiseksi. Mahdolliset vauriot tulee merkitä sopimukseen.
6. Päivän vuokra-aika on vuorokausi (23h) klo 10.00-9.00. Poikkeukselliset vuokrausajat sovittava erikseen ja tulee merkitä sopimukseen.
7. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomen lakia.
8. Vuokraajan on oltava vähintään 18-vuotias ja omistettava B- luokan ajokortti.

2. Vastuu peräkärryn, sen varusteista ja ajovarusteista vuokra-aikana

1. Peräkärryn omavastuu on 800 €  ja vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

  1. korvaamaan peräkärryyn vuokra-aikana sattuneet vahingot
  2. Korvaamaan peräkärrystä kadonneet osat ja lisävarusteet. Omavastuu peritään tarvittaessa peräkärryn tarkistuksen ja korjausarvion jälkeen. (Vuokrauksen aikana syntyneet kolhut ja naarmut pyritään aina sopimaan vuokraajan ja vuokranantajan kesken.)

2. Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta: Jos peräkärrylle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, peräkärryn käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen tai siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

3. Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta: Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

4. Muut maksuvelvollisuudet: Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysäköinti-, ja pysäköintivirhemaksut.

4. peräkärryn palauttaminen sovitun vuokra-ajan päättyessä.


1. Peräkärry on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun peräkärry on palautettu TahkoRentille ja peräkärry on hyväksytty vastaanotetuksi.
2. Jos peräkärryä ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Kyseisessä tapauksessa vuokraamolla on oikeus periä täysi korvaus aiheutuneista kuluista sekä periä vuorokausivuokra jokaiselta alkavalta vuokrausvuorokaudelta korotettuna 50 %.
3. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 1. ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

2. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan kaivinkoneen viipymättä vuokraamolle. Peräkärryn vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Vuokraamo voi periä ennalta sovitun lisämaksun peräkärryn ulkomaille viemisen aiheuttamista vakuutuskustannuksista.
3. Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa tämä sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa. Varauksen peruminen on aina tehtävä kirjallisesti vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto on tullut vuokranantajalle. Vuokranantaja on velvollinen vahvistamaan peruutuksen heti sen saatuaan. Mikäli vahvistusta ei ole tullut 3 arkipäivän kuluessa peruutuksesta, vuokraajan tulee varmistaa peruutuksen perille meno. Kun varauksen peruminen tapahtuu yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksu palautetaan, vähennettynä 80 € käsittelykuluilla. Jos varausmaksu on vähemmän, varausmaksua ei palauteta. Mikäli peruminen tapahtuu 29–21 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksua (30% vuokrasta) ei palauteta. Jos varaus perutaan 21-14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen maksamaan puolet sovitusta vuokrasta. Mikäli varauksen peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokrahinnan kokonaisuudessaan.
4. Vuokralainen voi perua kaivinkoneen vuokrauksen ja saada maksun takaisin toimistomaksu vähennettynä (80€), jos vuokralaisella on esittää lääkärintodistus sairaudesta tai siihen verrattavasta sairaudesta, ettei voi vuokrata ja ajaa autolla.

5. Sopimuksen purkautuminen / peruuttaminen

1. TahkoRentillä on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään peräkärryä asianmukaisesti.

6. Vuokran maksu

1. Varauksen yhteydessä maksetaan 30 % varausmaksua, jos varaus on yli kuukauden päähän.
2. Loppuvuokra maksetaan viimeistään 14 vuorokautta ennen, kun ajoneuvo luovutetaan ajoon.
3. Mahdolliset lisämaksut kuten ylikilometrikorvaukset peritään sopimuksen mukaan, kun kaivinkone palautetaan.
4. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia ennen vuokrausta tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen.

7. Polttoaine ja ajoneuvon hoito

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
1. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle kaivinkoneessa ilmenneestä tai ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraaja ilmoittaa tämän jälkeen vuokraamolle mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta tulee ryhtyä.
2. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään soittamalla TahkoRentin numeroon 0505650059. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
3. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.